Bạn cũng có thể đăng ký truy cập bằng cách sử dụng API (see Docs API).